Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Gusto Casa

Gusto Casa is een website voor woningeigenaren (verkopers) en woningzoekers (kopers). Gusto Casa brengt deze partijen met elkaar in contact en met derden via de door Gusto Casa geëxploiteerde website (hierna: ‘Gusto Casa Website’). Gusto Casa is gevestigd op Havikstraat 12 te Utrecht ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 69347875.

Algemeen
Op het gebruik van de Gusto Casa Website zijn de Gebruiksvoorwaarden zoals hier beschreven en het Privacybeleid van toepassing. Indien u niet met onze voorwaarden akkoord kunt gaan, dient u geen abonnementen af te sluiten en overig gebruik te maken van Gusto Casa.

Toepasbaarheid
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, alle aanbiedingen en alle diensten van Gusto Casa tenzij anders aangegeven. Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met u zijn overeengekomen.

Uw rechten en plichten
U dient zich als gebruiker van de Gusto Casa Website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) Website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

  • het plaatsen van enige inhoud of enig materiaal waarin onjuiste of misleidende informatie is opgenomen;
  • het plaatsen van enige inhoud of enig ander materiaal zonder dat daar een concrete, voor u persoonlijk relevante, woningwens aan ten grondslag ligt;
  • inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Gusto Casa en/of derden;
  • het doen van inbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
  • het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
  • ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de Website.

Alleen indien Gusto Casa u daartoe voorafgaande schriftelijk toestemming heeft gegeven, is het u toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar een website van Gusto Casa, waarbij de website binnen de kaders van Gusto Casa verschijnt) aan te brengen. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan info@gustocasa.nl.

Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Gusto Casa zich het recht voor om uw toegang tot uw account te blokkeren, het door u geplaatste materiaal te verwijderen en de eventuele schade die voortvloeit uit dit niet-toegestane gebruik op u te verhalen, een en ander zonder dat Gusto Casa tot enige restitutie aan u is gehouden.

Het kunnen aanmaken van een account is uitsluitend mogelijk na succesvolle betaling van het door u gewenste pakket. Indien succesvolle betaling uitblijft of het succesvolle karakter van de betaling alsnog komt te vervallen, is Gusto Casa niet gehouden om door u aangeboden materiaal te plaatsen op de Gusto Casa Website.

Materiaal
Door het plaatsen van materiaal (zoals foto’s en teksten) op Gusto Casa geeft u Gusto Casa toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van Gusto Casa. Sommige geplaatste materialen kunnen worden getoond via andere distributiekanalen, zoals kranten of niet aan Gusto Casa gelieerde websites. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Gusto Casa stemt u ermee in dat uw materiaal getoond kan worden door middel van deze andere distributiekanalen. Op verzoek van de oorspronkelijke plaatser worden online gebruikte materialen verwijderd.

Gusto Casa heeft het recht om uw materiaal te verwijderen indien Gusto Casa een melding ontvangt dat dit onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met enige wet en/of haar beleidsregels.

Kosten en gebruik
Gusto Casa ondersteunt particulieren bij de koop of verkoop van hun woning. U bent hiervoor door middel van betaling vooraf de kosten van het door u gekozen pakket verschuldigd.

Aansprakelijkheid en vrijwaring
Op Gusto Casa rust geen andere verplichting dan het tonen van het door u aangeboden materiaal op de Gusto Casa Website. Gusto Casa is op geen enkele wijze partij bij contacten tussen u en partijen die op uw advertentie reageren noch bij hieruit voortvloeiende overeenkomsten. Indien tussen u en een partij met wie u in contact bent gekomen via de Gusto Casa Website een geschil rijst, is Gusto Casa geen partij hierin. Bij twijfel over de juistheid van op de Gusto Casa Website getoonde gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal de verkopende partij). Gusto Casa is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Gusto Casa.

Gusto Casa kan niet garanderen dat uw gebruik van de Gusto Casa Website leidt tot aanbod aan u van één of meerdere woningen, danwel, dat een aanbod tot een succesvolle aankoop voor u leidt.

Op de Gusto Casa Website kan verwezen worden naar de diensten van derden. Gusto Casa is op geen enkele wijze partij bij contacten tussen u en deze derden noch bij hieruit voortvloeiende overeenkomsten. Indien tussen u en een derde met wie u in contact bent gekomen via de Gusto Casa Website een geschil rijst, is Gusto Casa geen partij hierin.

Gusto Casa is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar websites of van websites die met de Website van Gusto Casa zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Gusto Casa is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar websites beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Gusto Casa is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten en/of informatie van derden, die via de Gusto Casa Website worden aangeboden.

Gusto Casa is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar websites, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Gusto Casa.

Gusto Casa garandeert niet dat de op de Website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Gusto Casa garandeert ook niet dat de op haar websites aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Gusto Casa garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de Website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

U vrijwaart Gusto Casa tegen alle aanspraken van derden voor schade die zij (stellen te) hebben geleden als gevolg van

  • het gebruik van informatie op de Gusto Casa Website die door u of door in uw opdracht handelende (rechts-)personen is geplaatst;
  • die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de Gusto Casa Website.

Indien op de Gusto Casa Website beperkingen in toegestaan zoekgebied zijn aangegeven, dan dient u zelf te verifiëren of uw advertentie hieraan voldoet. Gusto Casa behoudt zich het recht voor om niet passende advertenties te verwijderen.

Welk recht is van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden?
Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Een geschil over deze Gebruiksvoorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.